ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสาวนริศรา ยะอิตะ
นางสาวนริศรา ยะอิตะ

ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความเพื่อหาคำสำคัญ

รายวิชา ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทยพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร  ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความเพื่อหาคำสำคัญ

รายวิชา ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทยพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .........ได้จาก ลิ้งค์ข้างล่างค่ะ

ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความเพื่อหาคำสำคัญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.9 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB